Acte necesare

In cadrul Compartimentului Asistenta Sociala, Sanatate si Autoritate Tutelara, isi desfasoara activitatea doi inspectori, doamna Rasa Otilia – Absolventa a Facultatii de Asistenta Sociala, si doamna Otvos Agnes – Absolventa a Facultatii de Administratie Publica.

Compartimentul de Asistenta Sociala, Sanatate si Autoritate Tutelara, este organizat si functioneaza in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Misiunea compartimentului de asistenta sociala este de a asigura activitatea de preventie si interventie primara pentru persoanele singure si pentru familiile aflate in dificultate.

Scopul este imbunatatirea calitatii vietii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si prin eforturi proprii un mod normal si decent de viata.

Asistenta sociala la nivelul compartimentului se realizeaza prin acordarea de prestatii sociale si furnizarea de servicii sociale.

Domeniile de activitate:

 • Protectia copilului si familiei;
 • Protectia peroanelor varstnice;
 • Protectia persoanelor cu handicap;
 • Protectia persoanelor fara adapost;
 • Protectia persoanelor si familiilor cu venituri mici.

Dreptul la asistenta sociala:

 • Dreptul la asistenta sociala este garantat, in conditiile legii, pentru toti cetatenii romani care au domiciliul sau resedinta in Romania, fara niciun fel de discriminare;
 • Beneficiarii de servicii sociale ai dreptul de a fi informati asupra continutului si modalitatii de acordare a masurilor si actiunilor de asistenta sociala;
 • Dreptul de asistenta sociala se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, in conformitate cu prevederile legii;
 • Serviciile si prestatiile sociale se acorda in functie de situatia persoanei, sau familiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

ACTE NECESARE DEPUNERII AJUTORULUI SOCIAL

 • Acte de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei, ( buletin/ carte de identitate, certificat de nastere/ casatorie/ deces, hotarare judecatoresca de divort, livret familie)- original si copie;
 • Acte de venit, ( cupon pensie, plasament familial, indemnizatie persoana cu handicap, adeverinta de salariu, declaratie de la notar cu privire la venituri);
 • Adeverinta Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca TRIMESTRIAL – persoana apta de munca este in cautarea unui loc de munca si nu a refuzat nejustificat un loc de munca/ curs de calificare;
 •  Adeverinta privind starea sanatatii ( certificate medicale din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav sau in cadrul I sau II de invaliditate);
 • Adeverinta de elev sau student ( forma de invatamant, tipul si cuantumul bursei);
 • Cerere si declaratie privind veniturile, ( tipizate);
 • Adeverinta privind veniturile realizate supuse impozitarii eliberata de Administratia Financiara;
 • Dosar cu sina;
 • Adeverinta Registru Agricol ( Primarie);
 • Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local ( Primaria Ciacova).

  Dovada privind componenta familiei se face cu urmatoarele acte:

 • Buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor romani;
 • documentul de identitate, pasaport sau , dupa caz, permisul de sedere temporara, permis de sedere permanenta, cartea de rezidenta, cartea de rezidenta permanenta , eliberate de autoritatile romane competente, aflate i termenul de valabilitate in cazul cetatenilor straini sau apatrizi;
 • certificatele de nastere ale copiilor;
 • livretul de familie;
 • certificatul de casatorie;
 • hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasamentul familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care sa rezulte ca un membru a familiei urmeaza o forma de invatamant,
 • acte din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere;
 • dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.

Persoanele apte de munca ce NU REALIZEAZA VENITURI DIN SALARII sau din alte activitati trebuie sa prezinte :

 • Adeverinta ca sunt in evidenta agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortelor de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca;
 • Adeverinta privind participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de aceste agentii.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii de catre persoanele din cadrul servciului public de asistenta sociala, sau dupa caz, de persoanele desemnate prin dispozitie a primarului. Ca masura prealabila a solutionarii cererii, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliu sau, dupa caz, la resedinta solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situatia ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.

Ancheta sociala se realizeaza de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local, sau dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Daca solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familiile acestuia nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului social.

Dreptul la ajutor social se se acorda cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea.

Cuantumul ajutorului social  se stabileste ca diferenta intre  nivelurile lunar e ale venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fisa de calcul, de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala sau, cele desemnate prin dispozitia primarului care completeaza fisa de calcul a ajutorului social pe baza datelor din cerere si prin declaratia pe propria raspundere din actele doveditoare depuse de solicitant, precum si a celor rezultate din ancheta sociala.

Daca sotii sunt despartiti in fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure, nu se iauin considerare veniturile celuilalt sot, daca se constata prin ancheta sociala ca:

 • nu au domiciliu comun;
 • nu se gospodaresc impreuna.

Cuantumul ajutorului social se majoreaza cu 15 %, o singura data, daca un membru al familiei sau persoana singura beneiciara de ajutor social face dovada ca:

 • lucreaza pe baza de contract individual de munca;
 • are statut de functionar public sau presteaza o activitate realizand venituri cu caracter salarial.

In ipoteza ca  familia astfel cum e definita de lege, locuieste si se gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau in calcul la stabilirea venitului familiei, cu exceptia partii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie. Daca aceasta suma nu se poate determina, fiecare familie sau persoana singura va completa o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea impreuna.

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI

 • Pentru persoanele care au realizat venituri cu CONTRACT DE MUNCA actele necesare intocmirii dosarului de indemnizatie pentru cresterea copilului sunt:
 1. CERERE TIP – completata si semnata OBLIGATORIU de ambii parinti;
 2. Adeverinta tip angajator ( ORIGINAL) – sa nu contina corecturi/ declaratie pe proprie raspundere ca dovada stagiului de cotizare se afla la vechiul dosar de indemnizatie ( dupa caz);
 3. Cererea catre angajator, de intrare in concediul de crestere a copilului (copie);
 4. Decizia angajatorului prin care se suspenda contractul de munca pe perioada concediului de ingrijire a copilului ( original sau copie vizibila);
 5. Daca este cazul, se ataseaza si dovada incetarii/suspendarii altor contracte de munca existente pe perioada celor 12 luni anterioare nasterii copilului, precum si adeverinta tip completata de catre acei angajatori;
 6. Copiile certificatelor de nastere ale tuturor copiilor;
 7. Copii carti de identitate parinti;
 8. Extras de cont ( ORIGINAL), semnat si stampilat de banca ( pe numele solicitantului ) – este optional, pentru virarea banilor in cont si se acepta doar de la bancile afisate;
 9. Copie livret de familie – actualizat – pentru persoanele casatorite/ certificat de casatorie pentru cei care nu au livret de familie;
 10. Declaratie tip pentru alocatia de stata, daca parintii nu sunt casatoriti;
 11. Daca aveti bunuri in proprietate in alta localitate, certificat de atestare fiscala de la primaria respectiva ( Taxe si impozite);
 12. Dosar plic.

Nota: Adeverinta trebuie sa fie in original, sa aiba numar de inregistrare, antet, sa fie completata corect si cu acelasi pix, sa fie semnata de reprezentantul legal cu nume in clar si semnatura acestuia si sa poarte stampila societatii. Adeverinta nu trebuie sa prezinte stersaturi, adaugiri ori alte vicii de forma sau fond. ( Conform Instructiunii APSMB nr. 250/14.01.2011)
          Pentru toate actele de stare civila, de identitate, certificate de handicap si orice alt act a carui copie se solicita in dosarul de indemnizatie/ stimulent/ alocatie de stat, va rugam sa prezentati la ghiseu si ORIGINALELE acestora.

ACTE – INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI CU HANDICAP + ALOCATIA DE STAT

 • Pentru persoanele care au un copil INCADRAT IN GRAD DE HANDICAP, actele necesare intocmirii dosarului de indemnizatie pentru cresterea copilului sunt :
 1. CERERE TIP – completata si semnata OBLIGATORIU de ambii parinti;
 2. Declaratie pe propria raspundere ca dovada stagiului de cotizare se afla la vechiul dosar de indemnizatie;
 3. CEREREA pentru ANGAJATOR, de intrare in concediu de crestere a copilului, ( COPIE);
 4. DECIZIA angajatorului prin care se suspenda contractul de munca pe perioada de crestere a copilului.( ORIGINAL SAU COPIE VIZIBILA);
 5. In cazul in care contractul de munca a fost desfacut, se ataseaza decizia de desfacere a contractului de munca, precum si o declaratie pe propria raspundere ca nu realizati venituri profesionale impozabile;
 6. Copii carti de identitate parinti –  2 exemplare;
 7. COPIE CERTIFICAT DE NASTERE AL COPILULUI – 2 exemplare, + copiile certificatelor de nastere ale celorlalti copii;
 8. Copie certificat si hotarare de incadrare in grad de handicap – 2 exemplare;
 9. Extras de cont ( ORIGINAL) , semnat si stampilat de banca, ( pe numele solicitantului) – este optional pentru virarea banilor in cont si se accepta doar de la bancile afisate;
 10. Dosar plic;
 11. Daca aveti bunuri in proprietate in alta localitate, certificat de atestare fiscala de la primaria respectiva ( Taxe si impozite);

  Atentie! 

  !! Pentru indemnizatia de crestere a copilului cu handicap grav, de la 3 la 7 ani, este necesara si o adeverinta eliberata de catre Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj – Napoca, str. St. O. Iosif, nr. 2- 4,  cum ca nu incasati dumneavoastra indemnizatia echivalenta!

  Pentru toate actele de stare civila, de identitate, certificate de handicap si orice alt act a carui copie se solicita in dosarul de indemnizatie / stimulent / alocatie de stat, va rugam sa prezentati la ghiseu si ORIGINALELE acestora!

          !! Mentiuni importante, general valabile pentru toate tipurile de dosare :

 • Fiecare tip de dosar va contine obligatoriu un opis (tip);
 • Dosarul de alocatie de stat poate fi depus separat, inaintea depunerii celui de indemnizatie de crestere a copilului ori impreuna cu acesta, optand pe aceeasi cerere, atat pentru alocatia copilului cat si pentru indemnizatie/ stimulent;
 • In situatia in care parintii nu sunt casatoriti, dar copilul a fost recunoscut, indeplinirea conditiilor de acordare a drepturilor se demonstreaza pe baza anchetei sociale efectuata de autoritatea tutelara ( Primaria municipiului Cluj – Napoca, Piata Unirii nr. 1, camera 29);
 • Pentru persoanele care se nasc in strainatate, ori sunt casatorite cu cetateni straini, se va completa si declaratia pe propria raspundere ( tip) referitoare la angajamentul de a locui pe teritoriul Romaniei, impreuna cu copilul, precum si anexa cu informatii suplimentare UE si actele de rezidenta ale ambilor parinti ( din tara unde s-a nascut copilul).

Pentru persoanele care in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului au avut mai multe locuri de munca, se ataseaza la dosar adeverinta de venit ( tip)  si dovada incetarii/ suspendarii activitatii .

Pentru persoanele care au venituri suplimentare , realizate pe baza de CONTRACT DE COLABORARE/ PRESTARI SERVICII, DREPTURI DE AUTOR etc, se vor adauga obligatoriu urmatoarele acte:

 • copie contract;
 • adeverinta cu venitul met, defalcat pe fiecare luna in parte pentru anul anterior datei nasterii copilului ( nu este tip, se redacteaza de catre institutia platitoare);
 • dovada incetarii / suspendarii contractului.

ACTE OBLIGATORII DUPA CAZ:

 • copia certificatului de deces al unuia dintre parintii copilului (daca este cazul);
 • copia sentintei de divort, (daca este cazul);
 • curatela (daca este cazul);
 • sentinte de incredintare a minorului, ori sentinte de adoptie ori de incredintare in vederea adoptiei;
 • adeverinte scolare, de facultate, ori doctorat, (daca este cazul);
 • declaratii notariale (daca este cazul);
 • orice alte acte pe care persoana indreptatita le considera necesare in solutionarea dosarului.

          ACTE – INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI – PFA + ALOCATIE DE STAT:         

Pentru persoanele care au realizat venituri din activitati independente , actele necesare intocmirii dosarului de indemnizatie pentru cresterea copilului sunt:

 1. CERERE TIP – completata si semnata OBLIGATORIU de  ambii parinti;
 2. Copie autorizatie PF/ Inscriere in Barou;
 3. Deciziile de impunere pe ultimele 12 luni, anterioare datei de nastere a copilului, ( in original );
 4. Suspendarea autorizatiei in vederea intrarii in concediul de crestere a copilului de la autoritatea emitenta + dovada suspendarii de la Administratia Financiara;
 5. Adeverinta CAS/ CAA cu perioada concediului de maternitate sau dupa caz, cu neplata acestuia (original);
 6. Copie carti de identitate parinti;
 7. Copiile certificatelor de nastere ale tuturor copiilor;
 8. Copia livretului de familie actualizat – pentru persoanele casatorite/ certificat de casatorie pentru cei care nu au livret de familie;
 9. Declaratie tip pt. alocatia de stat daca parintii nu sunt casatoriti;
 10. Dosar plic;
 11. Extras de cont ( ORIGINAL), semnat si stampilat de banca ( pe numele solicitantului) – este optional pentru livrarea banilor si se accepta doar de la bancile afisate;
 12. Daca aveti bunuri in proprietate in alta localitate, certificat de atestare fiscala de la primaria respectiva ( Taxe si impozite).

          Pentru toate actele de stare civila, de identitate, certificate de handicap si orice alt act a carui copie se solicita in dosarul de indemnizatie/ stimulent/ alocatie de stat, va rugam sa prezentati la ghiseu si ORIGINALELE acestora.

    ACTE – INDEMNIZATIE DE CRESTERE A COPILULUI + ALOCATIA DE STAT ( PENTRU STUDENTI/ ELEVI)

Pentru persoanele care 12 luni anterioare nasterii au fost ELEVI/ STUDENTI/ MASTERANZI/ DOCTORANZI,  actele necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie pentru  crestere a copilului sunt:

 1. CERERE TIP – completata si semnata OBLIGATORIU de ambii parinti;
 2. Copie livret de familie actualizat ( daca parintii sunt casatoriti) / certificat de casatorie pentru cei care nu au livret de familie;
 3. Copiile certificatelor de nastere ale tuturor copiilor;
 4. Copii carti de identitate parinti;
 5. Declaratie tip pt. alocatie , daca parintii nu sunt casatoriti;
 6. Adeverinta de la facultate , pentru anul anterior datei nasterii copilului ( an calendaristic ) cum ca beneficiarul este student/a la zi, si ambii ani scolari / universitari( daca in acel an intra 2 ani scolari), i-a frecventat fara intrerupere;
 7. declaratie pe propria raspundere ca a data solicitarii indemnizatiei nu realizeaza venituri profesionale impozabile;
 8. Extras de cont ( ORIGINAL), semnat si stampilat de banca ( pe numele solicitantului) – este optional pentru livrarea banilor si se accepta doar de la bancile afisate;
 9. Daca aveti bunuri in proprietate in alta localitate, certificat de atestare fiscala de la primaria respectiva ( Taxe si impozite).
 10. Dosar plic.

!!!!! Va rugam, ca adeverintele de elev/ student sa contina si CNP -ul beneficiarului,  numele si prenumele decanului, directorului, secretarului; se elibereaza pentru a-i servi la AJPIS.

Pentru doctoranzi se va elibera si adeverinta emisa de facultate, cu cuantumul lunar net al bursei de doctorat.

            Pentru toate actele de stare civila, de identitate, certificate de handicap si orice alt act a carui copie se solicita in dosarul de indemnizatie / stimulent / alocatie de stat, va rugam sa prezentati la ghiseu si ORIGINALELE acestora!

ATENTIE!!!!

In cazul in care drepturile mai sus mentionate sunt solicitate de catre tatal copilului, este necesara si:

 • O adeverinta de la locul de munca al mamei cu perioada concediului de maternitate ( pre si postnatal) si data reluarii activitatii , daca aceasta este salariata;
 • Daca mama copilului realizeaza venituri din activitati independente, se va aduce o adeverinta eliberata de CAS cu plata ori neplata concediului de maternitate ( pre si postnatal);
 • Declaratie pe propria raspundere (tip) in cazul in care mama copilului nu este indreptatita la concediu de maternitate(pre si postnatal).

          ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERTIE

ACTE – STIMULENT DE INSERTIE + ALOCATIA DE STAT

 1. CERERE TIP – completata si semnata OBLIGATORIU de ambii parinti;
 2. Adeverinta tip angajator ( ORIGINAL) – sa nu contina corecturi / declaratie pe propria raspundere ca dovada stagiului de cotizare se afla la vechiul dosar de indemnizatie ( dupa caz);

   Daca va reluati activitatea la acelasi angajator: 

 1. Copia cererii catre angajator, de reluare a activitatii, in care sa fie specificata data;
 2. Decizia angajatorului prin care este de acord cu intoarcerea la locul de munca.

  Daca va reluati activitatea la alt loc de munca:

 1. Daca nu va reluati activitatea la acelasi loc de munca, se ataseaza si dovada incetarii contractului/ contractelor de munca existente in momentul intrarii in concediu de crestere a copilului , precum si copia noului contract de munca , inregistrat in REVISAL;
 2. Copii carti de identitate parinti;
 3. Copiile certificatelor de nastere ale tuturor copiilor;
 4. Extras de cont (Original), semnat si stampilat de banca ( pe numele solicitantului), – este optional pentru virarea banilor in cont si se accepta doar de la bancile afisate;
 5. Copie livret de familie actualizat, -pentru persoanele casatorite/ certificat de casatorie pentru cei care nu au livret de familie;
 6. Declaratie tip. pentru alocatia de stat, daca parintii nu sunt casatoriti;
 7. Daca aveti bunuri in proprietate in alta localitate, certificat de atestare fiscala de la primaria respectiva ( Taxe si impozite);
 8. Dosar plic.

          Pentru toate actele de stare civila, de identitate, certificate de handicap si orice alt act a carui copie se solicita in dosarul de indemnizatie / stimulent / alocatie de stat, va rugam sa prezentati la ghiseu si ORIGINALELE acestora!

          ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCATIA DE STAT

 1. Cerere tip- completata si semnata obligatoriu de ambii parinti;
 2. Copie livret familie actualizat ( daca parintii sunt casatoriti)/ certificat de casatorie pentru cei care nu au livret de familie;
 3. Copie certificat de nastere al copilului;
 4. Copie carti de identitate ale parintilor;
 5. Declaratie tip, daca parintii nu sunt casatoriti;
 6. Extras de cont bancar ( original), semnat si stampilat de banca, – pe numele titularului de cerere – este optional si se accepta doar de la bancile afisate;
 7. Dosar plic;

!!! Pentru familiile care sunt sau au fost plecate intr-una din tarile UE, se ataseaza la dosar si copii de rezidenta din tarile respective, pentru toti membrii familiei (Ex. Carta D’Identita pentru Italia si Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru Spania) + se completeaza si anexa cu informatii suplimentare UE!

Pentru copiii de varsta scolara, se ataseaza si adeverinta scolara, ori daca acestia nu frecventeaza nicio forma de invatamant organizata conform legii in Romania, se completeaza si o declaratie (tip) in acest sens.

Pentru toate actele de stare civila, de identitate, certificate de handicap si orice alt act a carui copie se solicita in dosarul de indemnizatie / stimulent / alocatie de stat, va rugam sa prezentati la ghiseu si ORIGINALELE acestora!