Hotarari 2017

HOTĂRÂRE NR.107 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice de proiectare-Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și Studiu de Fezabilitate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b

HOTĂRÂRE NR.106 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice -Faza Studiu de Fezabiltate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b

HOTĂRÂRE NR.105 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice -Faza Studiu de Fezabiltate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Grădiniţă cu Program Normal şi Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1a

Anexa la HCL 104

HOTĂRÂRE NR.104 din 29 decembrie 2017 privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.¬103 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului-teren str.Carpați, nr.10, localitatea Ciacova, judeţul Timiş, în suprafaţă de 1641 mp, înscris în CF Nr.401833, proprietate publică a oraşului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.102 din 29 decembrie 2017 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al oraşului Ciacova a terenului înscris în CF nr. 405704, situat în str. Cloșca, nr.22, localitatea Ciacova, județul Timiş

HOTĂRÂREA NR.101 din 29 decembrie 2017 privind validarea Dispoziţiei primarului orașului Ciacova nr.237 din 20.12.2017 -privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Ciacova pe anul 2017

Anexa la HCL 100

HOTĂRÂREA NR.100 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice -Faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.)- și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei « Reabilitare străzi (parte carosabilă) Nicolae Bălcescu, Avram Iancu şi Gheorghe Doja şi trotuare pe străzile Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Gheorghe Doja, Alexandru Mocioni şi Tudor Vladimirescu din localitatea Ciacova, Oraș Ciacova, Județul Timiș »

HOTĂRÂREA NR.99 Din 29 decembrie 2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare

HOTĂRÂREA NR.98 din 29 decembrie 2017 privind aderarea Orașului Ciacova la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”

HOTĂRÂREA NR.97 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea scăderii din evidența fiscală a creanțelor datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrul comerțului și debitori, persoane juridice, care sunt în funcțiune, dar care nu mai activează pe raza teritorială a U.A.T.O. Ciacova

Anexa la HCL 96

HOTĂRÂREA NR.96 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2018

Anexa 4 la HCL 95

Anexa 3 la HCL 95

Anexa 2 la HCL 95

Anexa 1 la HCL 95

HOTĂRÂREA NR. 95 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

Anexa LA HCL NR.94

HOTĂRÂREA NR. 94 din 11 decembrie 2017 privind aprobarea Proiectului reţelei şcolare de învăţământ de nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din oraşul Ciacova, judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2018-2019

HOTĂRÂREA NR. 93 din 11 decembrie 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Ciacova pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.¬ 92 din 15 noiembrie 2017 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului-teren str.Plopilor, localitatea Ciacova, judeţul Timiş, în suprafaţă de 11857 mp, înscris în CF Nr.400727, proprietate publică a oraşului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.91 din 15 noiembrie 2017 privind alegerea președintelui de ședință al Consilului Local al orașului Ciacova pentru ședințele din lunile decembrie 2017-februarie 2018

HOTĂRÂRE NR. 90 din 15 noiembrie 2017 privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului unei burse şcolare acordate elevilor învăţământului preuniversitar de stat -Liceul Teoretic ”Alexandru Mocioni” Oraş Ciacova, Judeţul Timiş, pentru semestrul I, an şcolar 2017-2018

HOTĂRÂRE NR. 89 din 15 noiembrie 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Ciacova pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.¬_88 din 15 noiembrie 2017 privind aprobarea dezmembrării unei suprafeţe de 30 mp din imobilul-teren strada Tudor Vladimirescu, localitatea Ciacova, înscris în CF Nr.400742, proprietate publică a oraşului Ciacova, judeţul Timiş

HOTĂRÂREA NR.87 din 15 noiembrie 2017 privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafaţă de 1.136 mp, parte din terenul înscris în CF nr.401833-C1, situat în localitatea Ciacova, str. Carpați, nr.10, județul Timiş, din proprietatea Statului Român în domeniul public al oraşului Ciacova şi administrarea Consiliului Local al oraşului Ciacova

Anexa 1 la HCL 86

HOTĂRÂREA NR. 86 Din 10 octombrie 2017 privind aprobarea modificării structurii aparatului de specialitate al primarului oraşului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.¬85 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea redistribuirii între unitățile individuale U1 și U2 a cotelor părți de teren în folosință din imobilul înscris în CF nr.401833-C1, situat în localitatea Ciacova, Str. Carpați, nr.10, județul Timiş

HOTĂRÂREA NR.¬ 84 din 10 octombrie 2017 privind modificarea H.C.L. Ciacova Nr.27/12.04.2017 privind alocarea sumei de 32.400,00 lei din bugetul local al orașului Ciacova pentru susținerea finanțării cheltuielilor de participare a elevilor premianţi ai Liceului „Alexandru Mocioni” Ciacova la tabere şcolare, în anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 83 Din 10 octombrie 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Ciacova pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.¬ 82 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren în suprafaţă totală de 6.719,00 mp, înscris în CF nr.405207, nr.cadastral/nr.topografic 454/1, proprietate privată a oraşului Ciacova, situat în str.Unirii, localitatea Ciacova, judeţul Timiş

HOTĂRÂREA NR. 81 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea vânzării terenului aferent locuinței proprietate personală, cu destinația de curte și grădină, în suprafaţă de 923 mp., înscris în CF Nr.404441, Nr.top 610/2, proprietate privată a oraşului Ciacova, situat în str.Timișului, nr.9, localitatea Ciacova, judeţul Timiş

Anexa 2 la HCL 80

Anexa 1 la HCL 80

HOTĂRÂREA NR. 80 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea Caietului de sarcini, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru construire locuinţă proprietate personală, a unui imobil – teren în suprafață de 759 mp., înscris în CF nr.403716, nr.top 403716, proprietate privată a oraşului Ciacova, situat în intravilanul localităţii Cebza, judeţul Timiş

Anexa la HCL 79

HOTĂRÂREA NR._79 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 3.663 mp, înscris în CF nr.405243, nr.cadastral/nr.topografic 405243, proprietate privată a oraşului Ciacova, situat în extravilanul localității Petroman, judeţul Timiş

HOTĂRÂREA NR. 78 din 10 octombrie 2017 privind însuşirea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2017 şi aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Anexa la HCL 77

HOTĂRÂREA NR. 77 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea valorii totale a investiţiei „Reabilitare sistem centralizat de alimentare cu apă a orașului Ciacova, județul Timiș”, actualizată, potrivit Devizului general, recalculat în urma încheierii contractelor de achiziție publică

Anexa-la-hcl-76 -buget

HCL-nr-76/29 septembrie 2017 -privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-local-al-orasului-ciacova

HCL-nr-75 din 12 septembrie 2017-privind-desemnarea-unor-consilieri-locali-ca-reprezentanti-Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic ”Alexandru Mocioni” Ciacova

HCL-74 din 12 septembrie 2017 -privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-local-al-orasului-ciacova

HCL-73 din 12 septembrie 2017-privind-validarea-dispozitiei-primarului-orasului-nr-158-din-28-08-2017-privind-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-72 din 12 septembrie 2017-privind-acordarea-unui-mandat-special-imputernicitului-consiliului-local-al-orasului-CiacovaAdunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

 Anexa-la-hcl-71

HCL-71 din 12 septembrie 2017 -privind-asigurarea-cofinantarii-proiectului-poim-sprijin-pentru-pregatirea-aplicatiei-de-finantare-si-a-documentatiilor-de-atribuire-pentrupentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020

Anexa-la-hcl-70

HCL-nr-70-privind-aprobarea-studiului-de-fezabilitate-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-aferenti-proiectului-regional-de-dezvoltare-a-infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” –localitatea Ciacova

HCLnr-69 din 12 septembrie 2017-privind-aprobarea-pretului-de-vanzare-a-unei-locuinte-din-fondul-locativ-al-orasului-ciacova-si-conditiile-de-plata-a-pretului

Anexa-nr-2-la-hcl-68-contract-de-inchiriere-piata-cetatii-nr-44

Anexa-nr-1-la-hcl-68-caiet-de-sarcini-piata-cetatii-nr-44

HCL-nr-68 din 12 septembrie 2017 -privind-aprobarea-caietului-de-sarcini-si-a-proiectului-de-contract-in-vederea-inchirierii-prin-licitatie-publica-a-unui-spatiu proprietate publică a oraşului Ciacova, în suprafaţă de 20,6 mp, situat în localitatea Ciacova, Piaţa Cetăţii, nr.44

Anexa-nr-2-la-hcl-67-contract-de-inchiriere-balcescu

Anexa-nr-1-la-hcl-67-caiet-de-sarcini-balcescu

HCL-67 din 12 septembrie 2017-privind-aprobarea-caietului-de-sarcini-si-a-proiectului-de-contract-in-vederea-inchirierii-prin-licitatie-publica-a-unui-spatiuproprietate privată a oraşului Ciacova, în suprafaţă de 149,03 mp. din imobilul înscris în CF Nr.400048, nr.top 199, situat în localitatea Ciacova, str.Nicolae Bălcescu, nr.7

Anexa-nr-1-la-hcl-66-studiu-de-oportunitate-t-v-95

HCL-nr-66 din 12 septembrie 2017-privind-concesionarea-unei-parcele-de-teren-proprietate-privata-a-orasului-ciacova-in-suprafata-de-5-94000-mp-situată în localitatea Ciacova, str.Tudor Vladimirescu, nr.95

HCL-nr-65 din 12 septembrie 2017 -alegerea-presedintelui-de-sedintaal Consilului Local al orașului Ciacova pentru ședințele din lunile septembrie-noiembrie 2017

Hotararea nr. 64 din 2 August 2017-privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcţiile din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ciacova