Hotarari 2017

Anexa 1 la HCL 86

HOTĂRÂREA NR. 86 Din 10 octombrie 2017 privind aprobarea modificării structurii aparatului de specialitate al primarului oraşului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.¬85 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea redistribuirii între unitățile individuale U1 și U2 a cotelor părți de teren în folosință din imobilul înscris în CF nr.401833-C1, situat în localitatea Ciacova, Str. Carpați, nr.10, județul Timiş

HOTĂRÂREA NR.¬ 84 din 10 octombrie 2017 privind modificarea H.C.L. Ciacova Nr.27/12.04.2017 privind alocarea sumei de 32.400,00 lei din bugetul local al orașului Ciacova pentru susținerea finanțării cheltuielilor de participare a elevilor premianţi ai Liceului „Alexandru Mocioni” Ciacova la tabere şcolare, în anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 83 Din 10 octombrie 2017 privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Ciacova pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.¬ 82 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren în suprafaţă totală de 6.719,00 mp, înscris în CF nr.405207, nr.cadastral/nr.topografic 454/1, proprietate privată a oraşului Ciacova, situat în str.Unirii, localitatea Ciacova, judeţul Timiş

HOTĂRÂREA NR. 81 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea vânzării terenului aferent locuinței proprietate personală, cu destinația de curte și grădină, în suprafaţă de 923 mp., înscris în CF Nr.404441, Nr.top 610/2, proprietate privată a oraşului Ciacova, situat în str.Timișului, nr.9, localitatea Ciacova, judeţul Timiş

Anexa 2 la HCL 80

Anexa 1 la HCL 80

HOTĂRÂREA NR. 80 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea Caietului de sarcini, în vederea vânzării prin licitație publică, pentru construire locuinţă proprietate personală, a unui imobil – teren în suprafață de 759 mp., înscris în CF nr.403716, nr.top 403716, proprietate privată a oraşului Ciacova, situat în intravilanul localităţii Cebza, judeţul Timiş

Anexa la HCL 79

HOTĂRÂREA NR._79 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 3.663 mp, înscris în CF nr.405243, nr.cadastral/nr.topografic 405243, proprietate privată a oraşului Ciacova, situat în extravilanul localității Petroman, judeţul Timiş

HOTĂRÂREA NR. 78 din 10 octombrie 2017 privind însuşirea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2017 şi aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Anexa la HCL 77

HOTĂRÂREA NR. 77 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea valorii totale a investiţiei „Reabilitare sistem centralizat de alimentare cu apă a orașului Ciacova, județul Timiș”, actualizată, potrivit Devizului general, recalculat în urma încheierii contractelor de achiziție publică

Anexa-la-hcl-76 -buget

HCL-nr-76/29 septembrie 2017 -privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-local-al-orasului-ciacova

HCL-nr-75 din 12 septembrie 2017-privind-desemnarea-unor-consilieri-locali-ca-reprezentanti-Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic ”Alexandru Mocioni” Ciacova

HCL-74 din 12 septembrie 2017 -privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-local-al-orasului-ciacova

HCL-73 din 12 septembrie 2017-privind-validarea-dispozitiei-primarului-orasului-nr-158-din-28-08-2017-privind-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

HCL-72 din 12 septembrie 2017-privind-acordarea-unui-mandat-special-imputernicitului-consiliului-local-al-orasului-CiacovaAdunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

 Anexa-la-hcl-71

HCL-71 din 12 septembrie 2017 -privind-asigurarea-cofinantarii-proiectului-poim-sprijin-pentru-pregatirea-aplicatiei-de-finantare-si-a-documentatiilor-de-atribuire-pentrupentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020

Anexa-la-hcl-70

HCL-nr-70-privind-aprobarea-studiului-de-fezabilitate-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-aferenti-proiectului-regional-de-dezvoltare-a-infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” –localitatea Ciacova

HCLnr-69 din 12 septembrie 2017-privind-aprobarea-pretului-de-vanzare-a-unei-locuinte-din-fondul-locativ-al-orasului-ciacova-si-conditiile-de-plata-a-pretului

Anexa-nr-2-la-hcl-68-contract-de-inchiriere-piata-cetatii-nr-44

Anexa-nr-1-la-hcl-68-caiet-de-sarcini-piata-cetatii-nr-44

HCL-nr-68 din 12 septembrie 2017 -privind-aprobarea-caietului-de-sarcini-si-a-proiectului-de-contract-in-vederea-inchirierii-prin-licitatie-publica-a-unui-spatiu proprietate publică a oraşului Ciacova, în suprafaţă de 20,6 mp, situat în localitatea Ciacova, Piaţa Cetăţii, nr.44

Anexa-nr-2-la-hcl-67-contract-de-inchiriere-balcescu

Anexa-nr-1-la-hcl-67-caiet-de-sarcini-balcescu

HCL-67 din 12 septembrie 2017-privind-aprobarea-caietului-de-sarcini-si-a-proiectului-de-contract-in-vederea-inchirierii-prin-licitatie-publica-a-unui-spatiuproprietate privată a oraşului Ciacova, în suprafaţă de 149,03 mp. din imobilul înscris în CF Nr.400048, nr.top 199, situat în localitatea Ciacova, str.Nicolae Bălcescu, nr.7

Anexa-nr-1-la-hcl-66-studiu-de-oportunitate-t-v-95

HCL-nr-66 din 12 septembrie 2017-privind-concesionarea-unei-parcele-de-teren-proprietate-privata-a-orasului-ciacova-in-suprafata-de-5-94000-mp-situată în localitatea Ciacova, str.Tudor Vladimirescu, nr.95

HCL-nr-65 din 12 septembrie 2017 -alegerea-presedintelui-de-sedintaal Consilului Local al orașului Ciacova pentru ședințele din lunile septembrie-noiembrie 2017

Hotararea nr. 64 din 2 August 2017-privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcţiile din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ciacova