Hotarari 2018

Anexa 2 la HCL 20

Anexa 1 la HCL 20

HOTĂRÂREA NR. 20 din 23 februarie 2018 privind aprobarea modificării structurii aparatului de specialitate al primarului oraşului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.19 din 23 februarie 2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consilului Local al orașului Ciacova pentru ședințele din lunile martie 2018-mai 2018

HOTĂRÂREA NR.18¬ din 23 februarie 2018 privind aprobarea propunerii de desființare a unității sanitare publice cu paturi-Centrul de Sănătate Oraș Ciacova, județul Timiș, în vederea deschiderii unui Centru de Sănătate Multifuncțional

HOTĂRÂREA NR.17 din 23 februarie 2018 privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului burselor şcolare acordate elevilor învăţământului preuniversitar de stat -Liceul Teoretic ”Alexandru Mocioni” Oraş Ciacova, Judeţul Timiş, pentru anul 2018

HOTĂRÂREA NR.16 din 23 februarie 2018 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Ciacova, pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.15 Din 23 februarie 2018 privind aprobarea utilizării în anul 2018, a excedentului bugetului local al oraşului Ciacova, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

HOTĂRÂREA NR.14 din 23 februarie 2018 privind aprobarea utilizării în anul 2018, a excedentului bugetului local sursa „E” a Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

HOTĂRÂREA NR.13 din 23 februarie 2018 privind repartizarea, în vederea închirierii, în regim de locuință de serviciu, a apartamentului nr.2, situat în str.Nicolae Bălcescu, nr.9, orașul Ciacova, județul Timiș, proprietate privată a orașului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.12 din 23 februarie 2018 privind actualizarea cu rata anuală a inflației a tarifului chiriei și a redevenţei pentru contractele de locațiune și contractele de concesiune aflate în derulare

HOTĂRÂREA NR.11 din 23 februarie 2018 privind stabilirea tarifelor de bază lunare în lei /m.p. pentru închirierea spaţiilor cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Ciacova, aflate în administrarea Consiliului Local, pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.10 din 23 februarie 2018 privind transmiterea spre administrare şi folosinţă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. a mijloacelor fixe și a terenurilor aferente acestora, evidențiate în Anexa V (bunuri proprietate publică a Orașului Ciacova) a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

HOTĂRÂREA NR.9 din 23 februarie 2018 privind includerea de noi mijloace fixe în Anexa V (bunuri proprietate publică a Orașului Ciacova) a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

Anexa la HCL 8

HOTĂRÂREA NR.8 din 23 februarie 2018 privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ al Orașului Ciacova și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia, actualizat

Anexe la HCL 7

HOTĂRÂREA NR.7 din 30.01.2018- privind modificarea H.C.L. Ciacova Nr.107/29.12.2017 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice de proiectare-Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și Studiu de Fezabilitate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b

Anexa la HCL 6

HOTĂRÂREA NR.6 din 30.01.2018- privind modificarea H.C.L. Ciacova Nr.106/29.12.2017 de aprobare a documentației tehnico-economice -Faza Studiu de Fezabiltate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b

Anexa la HCL 5

HOTĂRÂREA NR.5 din 30. 01.2018 -privind modificarea H.C.L. Ciacova Nr.105/29.12.2017 de aprobare a documentației tehnico-economice -Faza Studiu de Fezabiltate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Grădiniţă cu Program Normal şi Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1a.

Anexe la HCL 4

HOTĂRÂREA NR.4 din 26 ianuarie 2018 privind aprobarea Procedurii-cadru de aplicare a majorărilor impozitului cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul U.A.T. Ciacova, și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite

Anexa la HCL 3

HOTĂRÂREA NR.¬3 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice a proiectelor sportive în anul 2018

Anexa la HCL 2

HOTĂRÂREA NR.2 din 26 ianuarie 2018 privind aprobarea Reţelei şcolare de învăţământ de nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din oraşul Ciacova, judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2018-2019

Anexa la HCL 1

HOTĂRÂREA NR.1 din 26 ianuarie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice -Faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.)- și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei « Reabilitarea fațadei și a învelitorii sediului Primăriei Ciacova, str.Piața Cetății, nr.8, Oraș Ciacova, Județul Timiș »