Hotarari 2018

Anexa la HCL 70

HOTĂRÂRE NR.70 din 28.06.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, a documentaţiei tehnico-economice -Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) în formă actualizată, a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b

Anexa la HCL 69

HOTĂRÂREA NR.69 din 28.06.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice -Faza Studiu de Fezabiltate (S.F.) în forma actualizată, a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b

Anexa la HCL 68

HOTĂRÂREA NR.68 din 28.06.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice -Faza Studiu de Fezabiltate (S.F.) în formă actualizată, a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Grădiniţă cu Program Normal şi Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1a

HOTĂRÂREA NR.67 din 22.06.2018 privind aprobarea cofinanțării „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” prin POIM și asocierii Orașului Ciacova, prin Consiliul Local al Orașului Ciacova, cu Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, în vederea asigurării cofinanțării proiectului

HOTĂRÂREA NR.66 din 22.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți investiţiei „Reabilitare rețea stradală în orașul Ciacova, județul Timiș”, precum și a asigurării cofinanțării din bugetul local al orașului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.65 din 22.06.2018 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Orașului Ciacova, în vederea valorificării și, după caz, casării

HOTĂRÂREA NR.64 din 22.06.2018 privind aprobarea diminuării suprafeței de teren înscrisă în CF nr. 405207, nr.cad.top 454/1, localitatea Ciacova, proprietatea privată a Orașului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.63 din 22.06.2018 privind constatarea apartenenței la domeniul public al oraşului Ciacova a terenului înscris în CF nr.400539, situat în localitatea Ciacova, str. Timișului, nr.17, județul Timiş

Anexa la HCL 62

HOTĂRÂREA NR.62 din 22.06.2018 privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere a spaţiului comercial, situat în localitatea Cebza, nr.177, județul Timiș, proprietate privată a oraşului Ciacova, cu locatarul S.C. ACTIVA S.R.L., ca efect al tacitei relocațiuni

HOTĂRÂRE NR.61 din 22.06.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini, în vederea vânzării prin licitație publică a unui imobil – teren în suprafață de 1.467 mp., înscris în CF nr.405097, nr.top 42/a/2, situat în intravilanul localităţii Ciacova, str. Tudor Vladimirescu, nr.66/A, judeţul Timiş, proprietate privată a oraşului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.60 din 22.06.2018 privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Ciacova pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.59 din 22.06.2018 privind validarea Dispoziţiei primarului orașului Nr.109/07.06.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Anexa la HCL 58

HOTĂRÂREA NR.58 din 22.06.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ciacova, pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR.57 din 22.06.2018 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al oraşului Ciacova pe anul 2018, unor unităţi de cult din U.A.T. Ciacova, Județul Timiș

HOTĂRÂREA NR.56 din 29.05.2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consilului Local al orașului Ciacova, pentru ședințele din lunile iunie 2018-august 2018

HOTĂRÂREA NR.55 din 29.05.2018 privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Ciacova pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.54 din 29.05.2018 privind aprobarea rectificării Bugetului local sursa „E” a Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova, pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.53 din 29.05.2018 privind aprobarea constituirii numerelor cadastrale aferente drumurilor stradale DS 2 Macedonia și DS 4 Macedonia, oraș Ciacova, județul Timiș

HOTĂRÂREA NR.¬52 din 29.05.2018 privind darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş a unei suprafeţe de teren de 30 mp, situat în strada Tudor Vladimirescu, localitatea Ciacova, înscris în CF Nr.405849, proprietate publică a oraşului Ciacova, judeţul Timiş

HOTĂRÂRE NR.51 din 29.05.2018 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică al orașului Ciacova asupra imobilelor-drumuri de exploatare DE 726 și DE 723

HOTĂRÂREA NR.50 din 29.05.2018 privind aprobarea prețului de vânzare a terenului aferent locuinței proprietate personală, cu destinația de curte și grădină, în suprafaţă de 923 mp., situat în str. Timișului, nr.9, localitatea Ciacova, judeţul Timiş, înscris în CF Nr.404441, Nr.top 610/2, proprietate privată a oraşului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.49 din 29.05.2018 privind aprobarea prețului de vânzare a imobilului cu destinația de locuință-construcție și teren aferent, în suprafață de 929 mp, situat în str. Tudor Vladimirescu, nr.33, înscris în CF Nr.400536-C1-U2, Nr.cad./ Nr.top 400536-C1-U2, proprietate privată a oraşului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.48 din 29.05.2018 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al oraşului Ciacova a suprafeței de 3.478 mp teren intravilan, înscris în CF nr.405808, situat în localitatea Obad, nr.26

HOTĂRÂREA NR.47 din 29.05.2018 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al oraşului Ciacova a suprafeței de 250 mp din terenul intravilan înscris în CF nr.401763, situat în localitatea Ciacova, str. Avram Iancu, nr.67, în suprafață totală de 1464 mp

HOTĂRÂREA NR.46 din 29.05.2018 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al oraşului Ciacova a suprafeței de 2400 mp din terenul intravilan înscris în CF nr.405465, situat în localitatea Ciacova, str. Traian Vuia, nr.25, cu suprafața totală de 3138 mp

Anexa 1 la HCL 45

HOTĂRÂREA NR.45 din 29.05.2018 privind aprobarea implementării Proiectului “Construire Piață locală în orașul Ciacova, județul Timiș”

HOTĂRÂREA NR.44 din 29.05.2018 privind validarea Dispoziţiei primarului orașului Nr.82/19.04.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.¬43 din 02.05.2018 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilelor-construcții și teren aferent- Grădinița cu Program Normal și Prelungit Ciacova-aparținând domeniului public al orașului Ciacova, județul Timișarea bugetului local pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.¬42 din 02.05.2018 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilelor-construcții și teren aferent- Școala cu cl.I-IV Ciacova-aparținând domeniului public al orașului Ciacova, județul Timiș

HOTĂRÂREA NR.¬41 din 02.05.2018 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilelor-construcții și teren aferent- corpurile de clădire: Magazie lemne și atelier Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova-aparținând domeniului public al orașului Ciacova, județul Timiș

HOTĂRÂREA NR.¬40 din 02.05.2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren situat în localitatea Ciacova, str. Timișului, nr.17, județul Timiș, înscris în C.F. nr.400539, în suprafață de 24.166 mp, proprietate publică a oraşului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.¬39 din 02.05.2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului-teren situat în localitatea Obad, nr.18, județul Timiș, înscris în C.F. nr.405394, în suprafață de 2.100 mp, proprietate privată a oraşului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.¬38 din 02.05.2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului-teren str. Tudor Vladimirescu, localitatea Ciacova, judeţul Timiş, în suprafaţă de 111.262 mp, înscris în CF Nr.403930, proprietate publică a oraşului Ciacova

Anexa 1 la HCL 37

HOTĂRÂREA NR.37 din 26.04.2018 privind modificarea H.C.L. Ciacova Nr.7/30.01.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice de proiectare-Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b

Anexa 1 la HCL 36

HOTĂRÂREA NR.36 din 26.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice -Faza Studiu de Fezabilitate (S.F.)- și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei “Construire Piață locală în orașul Ciacova, județul Timiș”

Anexa 1 la HCL 35

HOTĂRÂREA NR.35 din 26.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice -Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei „Revitalizare prin reabilitare, modernizare și dotare zona urbană “Piața Cetății”, orașul Ciacova, județul Timiș” care face parte din Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Ciacova prin investiții în obiective culturale și spații publice”, în vederea finanțării prin POR 2014 -2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

Anexa 1 la HCL 34

HOTĂRÂREA NR.34 din 26.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice -Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei „Modernizarea, reabilitarea, dotarea și refuncționalizarea clădirii Palatului Administrativ și bazin de înot din orașul Ciacova în centru multifuncțional cultural recreativ” care face parte din Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Ciacova prin investiții în obiective culturale și spații publice” în vederea finanțării prin POR 2014 -2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

HOTĂRÂREA NR.33 din 13.04.2018 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere Nr.3350/05.07.2012 având ca obiect „Închirierea bunului imobil, situat în localitatea Ciacova, str. Piața Cetății, nr.2”

HOTĂRÂREA NR.¬32 din 13.04.2018 privind aprobarea acordării, în anul 2018, de finanțări nerambursabile din bugetul local al orașului Ciacova pentru activități nonprofit de interes local în domeniul sportului

Anexe la HCL 31

HOTĂRÂREA NR.¬31 din 13.04.2018 privind aprobarea Agendei culturale a orașului Ciacova, județul Timiș, pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.¬30 din 13.04.2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren intravilan cu casă- situat în str.Plopilor, nr.419, localitatea Ciacova, judeţul Timiş, în suprafaţă de 1167 mp, înscris în CF Nr.405055, Nr. cadastral 405055, proprietate privată a oraşului Ciacova

Anexa 1 la HCL 29

HOTĂRÂREA NR.29 din 13.04.2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 146,66 mp, situat în localitatea Cebza, nr.177, județul Timiș, proprietate privată a oraşului Ciacova

Anexa 2 la HCL 28

Anexa 1 la HCL 28

HOTĂRÂREA NR.¬28 din 13.04.2018 privind aprobarea reînnoirii și actualizării clauzelor contractelor de locațiune (închiriere) a spațiilor cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al orașului Ciacova, județul Timiș

HOTĂRÂREA NR.27¬ din 13.04.2018 privind însuşirea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 şi aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

HOTĂRÂRE NR.26 din 02.04.2018 privind revocarea H.C.L. Ciacova Nr.23/23.03.2018 privind aprobarea trecerii imobilului situat în strada Piața Cetății, Nr.60-62, localitatea Ciacova, înscris în CF Nr.402074, nr. cadastral 402074, din domeniul public al orașului Ciacova în domeniul privat al acestuia

HOTĂRÂRE NR.¬25 din 02 aprilie 2018- privind aprobarea propunerii de desființare a Centrului de Sănătate Ciacova, județul Timiș

Anexa 2 la HCL 24

Anexa 1 la HCL 24

HOTĂRÂREA NR.¬ 24 din 23 martie 2018 privind aprobarea Caietului de sarcini si a Proiectului de contract, în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu proprietate publică a oraşului Ciacova, în suprafaţă de 20,6 mp, situat în localitatea Ciacova, Piaţa Cetăţii, nr.44

HOTĂRÂREA NR.23 din 23 martie 2018 privind aprobarea trecerii imobilului situat în strada Piața Cetății, Nr.60-62, localitatea Ciacova, înscris în CF Nr.402074, nr. cadastral 402074, din domeniul public al orașului Ciacova în domeniul privat al acestuia

Anexa la HCL 22

HOTĂRÂRE NR._22 din 23 martie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice -Faza Studiu de Fezabilitate (S.F.)- și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei « Construire imobil pentru desfăşurarea serviciilor religioase/funerare în localitatea Ciacova- Oraș Ciacova, Județul Timiș »

HOTĂRÂREA NR.21 din 23 martie 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Ciacova pe anul 2018

Anexa 2 la HCL 20

Anexa 1 la HCL 20

HOTĂRÂREA NR. 20 din 23 februarie 2018 privind aprobarea modificării structurii aparatului de specialitate al primarului oraşului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.19 din 23 februarie 2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consilului Local al orașului Ciacova pentru ședințele din lunile martie 2018-mai 2018

HOTĂRÂREA NR.18¬ din 23 februarie 2018 privind aprobarea propunerii de desființare a unității sanitare publice cu paturi-Centrul de Sănătate Oraș Ciacova, județul Timiș, în vederea deschiderii unui Centru de Sănătate Multifuncțional

HOTĂRÂREA NR.17 din 23 februarie 2018 privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului burselor şcolare acordate elevilor învăţământului preuniversitar de stat -Liceul Teoretic ”Alexandru Mocioni” Oraş Ciacova, Judeţul Timiş, pentru anul 2018

HOTĂRÂREA NR.16 din 23 februarie 2018 privind aprobarea Bugetului local al oraşului Ciacova, pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.15 Din 23 februarie 2018 privind aprobarea utilizării în anul 2018, a excedentului bugetului local al oraşului Ciacova, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

HOTĂRÂREA NR.14 din 23 februarie 2018 privind aprobarea utilizării în anul 2018, a excedentului bugetului local sursa „E” a Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

HOTĂRÂREA NR.13 din 23 februarie 2018 privind repartizarea, în vederea închirierii, în regim de locuință de serviciu, a apartamentului nr.2, situat în str.Nicolae Bălcescu, nr.9, orașul Ciacova, județul Timiș, proprietate privată a orașului Ciacova

HOTĂRÂREA NR.12 din 23 februarie 2018 privind actualizarea cu rata anuală a inflației a tarifului chiriei și a redevenţei pentru contractele de locațiune și contractele de concesiune aflate în derulare

HOTĂRÂREA NR.11 din 23 februarie 2018 privind stabilirea tarifelor de bază lunare în lei /m.p. pentru închirierea spaţiilor cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Ciacova, aflate în administrarea Consiliului Local, pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.10 din 23 februarie 2018 privind transmiterea spre administrare şi folosinţă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. a mijloacelor fixe și a terenurilor aferente acestora, evidențiate în Anexa V (bunuri proprietate publică a Orașului Ciacova) a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

HOTĂRÂREA NR.9 din 23 februarie 2018 privind includerea de noi mijloace fixe în Anexa V (bunuri proprietate publică a Orașului Ciacova) a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

Anexa la HCL 8

HOTĂRÂREA NR.8 din 23 februarie 2018 privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ al Orașului Ciacova și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia, actualizat

Anexe la HCL 7

HOTĂRÂREA NR.7 din 30.01.2018- privind modificarea H.C.L. Ciacova Nr.107/29.12.2017 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice de proiectare-Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și Studiu de Fezabilitate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b

Anexa la HCL 6

HOTĂRÂREA NR.6 din 30.01.2018- privind modificarea H.C.L. Ciacova Nr.106/29.12.2017 de aprobare a documentației tehnico-economice -Faza Studiu de Fezabiltate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1b

Anexa la HCL 5

HOTĂRÂREA NR.5 din 30. 01.2018 -privind modificarea H.C.L. Ciacova Nr.105/29.12.2017 de aprobare a documentației tehnico-economice -Faza Studiu de Fezabiltate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei și a implementării Proiectului „Demolare clădire existentă și construire Grădiniţă cu Program Normal şi Prelungit în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, OS 10.1a.

Anexe la HCL 4

HOTĂRÂREA NR.4 din 26 ianuarie 2018 privind aprobarea Procedurii-cadru de aplicare a majorărilor impozitului cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul U.A.T. Ciacova, și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite

Anexa la HCL 3

HOTĂRÂREA NR.¬3 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice a proiectelor sportive în anul 2018

Anexa la HCL 2

HOTĂRÂREA NR.2 din 26 ianuarie 2018 privind aprobarea Reţelei şcolare de învăţământ de nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din oraşul Ciacova, judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2018-2019

Anexa la HCL 1

HOTĂRÂREA NR.1 din 26 ianuarie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice -Faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.)- și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiţiei « Reabilitarea fațadei și a învelitorii sediului Primăriei Ciacova, str.Piața Cetății, nr.8, Oraș Ciacova, Județul Timiș »