Raport de activitate

RAPORT DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI ORASULUI CIACOVA – ANUL 2014

Raportul anual de activitate al viceprimarului este o obligatie legala potrivit dispozitiilor art.51 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dar si o datorie morala prin care se aduce la cunostinta cetatenilor activitatea desfasurata de catre administratia publica locala.
Avand la baza atributiile stabilite prin imperativele Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celorlalte acte normative in vigoare, si in anul 2014, activitatea mea s-a desfasurat in spiritul legalitatii, responsabilitatii, al transparentei in administratia publica si al respectului fata de cetatean, fata de contribuabil.
In calitate de viceprimar, alaturi de ceilalti factori de conducere ai Primariei Ciacova, am raspuns de buna functionare a administratiei publice locale.
In cursul anului 2014, urmarind cu prioritate dezvoltarea economica-sociala a unitatii administrativ-teritoriale Ciacova, precum si optima functionare a administratiei publice locale, am desfasurat o serie de activitati, dintre care, doresc sa le mentionez, rezumativ, pe cele mai importante si relevante.

          ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL AUTORITATII PUBLICE EXECUTIVE, PRIMARIA ORASULUI CIACOVA

a.) Ales in conditiile legii, prin vot direct, in calitate de consilier, si prin vot indirect, in calitate de viceprimar, prin actul administrativ de autoritate al Consiliului Local, avand ca obiect aprobarea structurii aparatului de specialitate al Primarului, mi-au fost trecute in subordine directa, urmatoarele compartimente si servicii :

 • Serviciul Urbanism, Dezvoltare, Cadastru, Mediu si Investitii.
 • Compartimentul Cultura si Sport.
 • Compartimentul Administrativ.

In aceasta directie:

 • Am coordonat activitatile compartimentelor din subordine.
 • Am exercitat controlul asupra activitatilor compartimentelor din subordine.
 • Am reactualizat fisele de post ale functionarilor publici si ale personalului contractual din subordine.
 • Am efectuat evaluarile performantelor profesionale individuale anuale ale functionarilor publici si ale personalului contractual din subordine, in raport cu indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare functie publica in parte, acordand calificativele corespunzatoare.

b.) Pe tot parcursul anului 2014, am intocmit, lunar, pontajele pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 si am coordonat activitatea acestora.

c.) In calitate de presedinte al Comisiei centrale de inventariere, am organizat si coordonat intreaga activitate de inventariere si evaluare a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale orasului Ciacova, pe anul 2013.

d.) In calitate de presedinte al :

 • Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitatie publica privind „Concesionarea unei suprafete de teren de 655 mp din domeniul public al orasului Ciacova”, comisie numita prin H.C.L. Ciacova nr.23/03.04.2014.
 • Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitatie publica privind „Vanzarea imobilului situat in localitatea Ciacova, str. Avram Iancu, nr.18 ”, comisie numita prin H.C.L. Ciacova nr.48/29.11.2013.
 • Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitatie publica privind „Vanzarea imobilului situat in localitatea Ciacova, str. Closca, nr.43 ”, comisie numita prin H.C.L. Ciacova nr.12/27.02.2014.

alaturi de ceilalti membri, am desfasurat urmatoarele activitati:

 • participarea la sedinta de deschidere a ofertelor si intocmirea Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor.
 • verificarea, analizarea in detaliu a documentelor de calificare a ofertantilor, a propunerilor tehnice si financiare in cadrul sedintei de evaluare si intocmirea Procesului-verbal de evaluare a ofertelor.
 • stabilirea ofertelor admisibile si neadmisibile, stabilirea ofertelor necastigatoare/ofertei castigatoare si elaborarea Raportului procedurii.

e.) Organizarea si coordonarea procedurii „Licitatie publica cu strigare” avand ca obiect : „Inchiriere: pasuni –proprietate privata a UAT Ciacova, Judetul Timis”, prin exercitarea calitatii de presedinte al Comisiei de evaluare :
– participarea la sedinta de deschidere a ofertelor depuse, verificarea eligibilitatii ofertantilor si evaluarea tuturor documentelor dosarelor de licitatie –in numar de 75– depuse in vederea adjudecarii suprafetelor de pasune, proprietate privata a U.A.T. Ciacova si intocmirea a 75 procese-verbale de adjudecare.

f.) In calitate de initiator de procedura, conform prevederilor “O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii”, cu modificarile si completarile ulterioare, am demarat importante proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica, respectiv:

 • Contractul de lucrari privind „Intretinere DC 197 Ciacova-Obad, Oras Ciacova, Judetul Timis”;
 • Contractul de lucrari privind „Modernizare retea stradala in orasul Ciacova, judetul Timis-Etapa I”;
 • Contractul de servicii privind „Colectarea, transportul si eliminarea deseurilor medicale cu risc biologic rezultate din activitatea medicala a Centrului de Permanenta Ciacova, precum si a deseurilor de origine animala provenite de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Ciacova, judetul Timis”;
 • Contractul de lucrari privind „Reparatii acoperis la imobilul- Camin Cultural Sat Obad- apartinand domeniului public al orasului Ciacova, judetul Timis”;
 • Contractul de lucrari privind „Reparatii drum de acces de la Halta C.F.R. Obad pana in localitatea Obad, Oras Ciacova, Judetul Timis”;
 • Contractul de lucrari privind „Reparatii generale si renovare la imobilul situat pe strada Avram Iancu nr.11, apartinand domeniului public al orasului Ciacova, judetul Timis”;
 • Contractul de lucrari privind „Reparatii strazi in localitatile Obad, Cebza si Ciacova, Judetul Timis”;
 • Contract de furnizare „Tuburi din beton nearmat cu talpa TT 30, Dext.38 cm, Dint.30 cm, grosime perete 4 cm, lungime 1 m”.

g.) In calitate de presedinte al Comisiei de receptie, numit prin Dispozitia Primarului nr.93/29.05.2009, alaturi de ceilalti membri ai Comisiei, am participat la toate receptiile produselor, serviciilor si lucrarilor achizitionate de autoritatea contractanta, Orasul Ciacova, in baza notelor de comanda si a contractelor de furnizare, servicii si lucrari, atribuite in anul 2014. In aceasta calitate, am urmarit atat cantitatea, cat si calitatea produselor furnizate, serviciilor prestate si a lucrarilor executate, ridicand obiectii acolo unde acestea s-au impus.

h.) In baza Dispozitiei Primarului Nr.126/03.10.2013 privind aprobarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismele de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie in perioada 2012-2015, am coordonat:

 • intocmirea Planului Sectorial de Actiune pentru implementarea la nivelul Primariei Ciacova a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2012-2015.
 • intocmirea Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare.
 • implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie, la nivelul administratiei publice locale Ciacova.

i.) Am colaborat fructuos cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, in vederea atingerii obiectivelor propuse de administratia publica locala, in anul 2014.

Inlocuitor de drept al primarului, am suplinit reprezentantul legal al U.A.T. Ciacova pe toata perioada cand acesta a fost plecat din localitate, depunand intreaga diligenta in aducerea la indeplinire a atributiilor ce-i sunt conferite prin lege : atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, atributii privind bugetul local, serviciile publice asigurate cetatenilor, atributii de autoritate tutelara si ofiter de stare civila, etc.

          ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL AUTORITATII PUBLICE DELIBERATIVE, CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CIACOVA

Beneficiind de o reprezentativitate directa din partea colectivitatii locale, in calitate de consilier local, am participat la toate sedintele ordinare (12) si extraordinare (2) ale Consiliului Local al Orasului Ciacova, desfasurate pe parcursul anului 2014.
De asemenea, am coordonat intrunirile Comisiei Buget -finante, ordine publica, patrimoniu si protectie civila, avand calitatea de presedinte al acestei Comisii, intocmind pentru fiecare proiect de hotarare care a necesitat avizul consultativ al acesteia, Raportul de specialitate aferent.
Pe parcursul desfasurarii sedintelor autoritatii deliberative, am intervenit activ in dezbaterile privind proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi si alte teme de interes local, ori de cate ori am considerat ca este oportun, straduindu-ma sa vin cu propuneri constructive, generatoare de rezultate pozitive.

          ACTIVITATI PRIVIND RELATIA DIRECTA CU CETATENII

Anul 2014, a insemnat pentru mine o aprofundare a relatiilor cu cetatenii orasului Ciacova, cautand sa fiu cat mai aproape de nevoile imediate ale acestora.
Prevalandu-ma de increderea publica pe care comunitatea ciacoveana o are in alesii locali pe care i-a investit in functiile de demnitate publica, alaturi de ceilalti functionari ai primariei, m-am implicat in rezolvarea cu celeritate si eficienta a solicitarilor cetatenilor orasului Ciacova si satelor apartinatoare Cebza, Petroman, Macedonia si Obad, rezolvarea cat mai multor deficiente subliniate de acestia.
Principalele probleme ridicate de cetateni si pe marginea carora am discutat, incercand sa gasim impreuna o solutie, au fost legate de: refacerea infrastructurii rutiere in urma executarii lucrarilor de canalizare in orasul Ciacova, constructii de trotuare, reabilitarea retelei de alimentare cu apa, intretinerea si amenajarea spatiilor verzi, imbunatatirea serviciului de salubrizare, pasunatul, iluminatul public, si nu, in ultimul rand, linistea si ordinea publica .
Unele dintre problemele limitativ enuntate mai sus si-au gasit corespondent in prioritatile anului 2014, urmand ca in functie de resursele financiare alocate in bugetul local al orasului Ciacova si posibilitatea de atragere a altor fonduri, acestea sa inceapa sa-si gaseasca rezolvarea.

Totodata, in urma sesizarilor cetatenilor cu privire la pagubele cauzate de animalele care le-au distrus culturile agricole, am luat legatura cu organele competente in domeniu si impreuna cu delegatii acestora m-am deplasat pe teren in vederea verificarii si stabilirii cuantumului eventualelor prejudiciilor create.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, nadajduiesc ca am contribuit pozitiv la functionarea administratiei publice locale si la dezvoltarea orasului Ciacova, urmand ca pe viitor sa-mi imbunatatesc activitatea.

VICEPRIMAR
GHERA DACIAN-RAZVAN